آثار تاريخي             موقعيت جغرافيايي             سوغات بيرجند            آثار باستاني شهر            آثار باستاني شهرستان

آثار تاريخي بيرجند

قلعه ها

     قلعه هاي بيرجند ، در دوره هاي مختلف احداث شده اند ليكن از حدود قرن پنجم هجري (484ه.ق) كه حسين قايني حاكم ترشيزقلعه بيرجند قهستان ، دعوت حسن صباح را پذيرفت و جمع كثيري با او بيعت كردند تا كشته شدن ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد، آخرين شاه فرمانروايان الموت كه به دست  هلاكو خان اسير و بعدا كشته شد و اسماعيليه سقوط كرد، بر احداث قلاع قهستان افزوده شد.

    وجود مناطق كوهستاني زياد باعث شده كه پاي فرقه اسماعيليه به  اين منطقه باز شود و براي دفاع از خود ، قلاع مرتفع و مستحكمي در اكثر مناطق اين شهرستان و ساير شهرهاي جنــوبي خــــــراسان ساخته  و  باقي بگذارند. بعدها نيز كم وبيش اهالي اين شهرستان از نعمت آسايش كافي برخوردار نبوده و مورد تهاجم مغولها و تركمن ها و افغانها قرار گرفته اند، از اين روي ، قسمت قديمي اين شهر با كوچه هاي تنگ و تاريك و با ديوارهاي بلند بر روي تپه ها ساخته شده، تا بدين وسيله مردم بتوانند از جان و مال و ناموس خود دفاع كنند.

اسامي تعدادي از قلعه هاي شهرستان كه به ادوار مختلف تاريخي قبل از اسلام تا دوره قاجاريه منسوب مي باشند  عبارتند از:

1

قلعه سنگي  

در 5 كيلومتري معدن قلعه زري از جاده خوسف

2

قلعه بصيران

در روستاي بصيران نهبندان
3

قلعه  سربيشه

در 2 كيلو متري سربيشه بالاي كوه مشهور به قلاع اسماعيليه
4

قلعه دهك

عربخانه واقع در نهبندان
5

قلعه  اسفزار

واقع در 40 كيلومتري شرق بيرجند
6

قلعه  يزدان  

واقع در 200 كيلومتري شرق بيرجند
7

قلعه  مود   

واقع در 45 كيلومتري بيرجند
8

قلعه  فخرود  

واقع در جنوب شرقي بيرجند در روستاي فخرود
9

قلعه  چهكند  

واقع در 38 كيلومتري شمال غرب بيرجند
10

قلعه خاكي كلاته نو  

واقع در 33 كيلومتري شمال غرب بيرجند در روستاي نوجو
11

قلعه كلاته زرد

واقع در 35 كيلومتري شمال غرب بيرجند مجاور قنات كلاته زرد
12

قلعه كمر قلا

شوشود واقع در 38 كيلومتري شمال غرب بيرجند
13

قلعه بگو

واقع در 16 كيلومتري شمال غرب بيرجند
14

قلعه  نوفرست

واقع در 25 كيلومتري بيرجند در روستاي نوفرست
15

قلعه  مزداب

واقع در 2 كيلومتري شرق مزداب (52 كيلومتري بيرجند)
16

قلعه  آسو

واقع در قريه آسو در 68 كيلومتري بيرجند
17

قلعه  كهنه

اسماعيل آباد خشك واقع در روستاي كوشك در 19 كيلومتري بيرجند
18

قلعه  كهنه

القور واقع در روستاي القور ، در 24 كيلومتري شرق بيرجند
19

قلعه  ناصري

واقع در 2 كيلومتري غرب روستاي القور و در 26 كيلومتري شرق بيرجند
20

قلعه  سما

واقع در روستاي سما واقع در 44 كيلومتري بيرجند
21

قلعه كهنه

پيشكوه مجاور روستاي پيشكوه در 42 كيلومتري شمال شرق بيرجند
22

قلعه برس

واقع در 1 كيلومتري صدگل در 40 كيلومتري شمال شرق بيرجند
23

قلعه پهن

در مجاورت روستاي سهيل در 34 كيلومتري شمال شرق بيرجند
24

قلعه  موليد  

واقع در قريه موليد در 35 كيلومتري شرق بيرجند
25

قلعه  فورگ  

واقع در روستاي درميان
26

قلعه  قديمي خوسف

واقع در روستاي خوسف ، 40 كيلومتري بيرجند
27

قلعه  قلاع  

اسماعيليه بالاي بند دره حوض غلام كش واقع در 8 كيلومتري بيرجند
28

قلعه  ريوز  

واقع در 1 كيلومتري روستاي رهشك واقع در 26 كيلومتري بيرجند
29

قلعه  كهنه  

ريفون مجاور روستاي ريفون در 39 كيلومتري شمال شرق بيرجند
30

قلعه  كهنه  

خونيك مشرف به روستاي خونيك واقع در 42 كيلومتري بيرجند
31

قلعه دژ

استخر واقع در  43 كيلومتري شمال شرق بيرجند و جنوب روستاي استخر
32

قلعه كهنه

گرم در روستاي گرم واقع در 24 كيلومتري بيرجند
33

قلعه وارنج  

مجاور روستاي متروك وارنج در 26 كيلومتري بيرجند
34

قلعه  زيرك

واقع در روستاي زيرك در 46 كيلومتري بيرجند
35

قلعه  دختر مرك

واقع در روستاي مرك21 كيلومتري بيرجند
36

قلعه  مهنه آربيج 

مشرف بر روستاي آربيج در 42 كيلومتري بيرجند
37

قلعه  بافند آب  

واقع در روستاي بافند آب در 42 كيلومتري بيرجند
38

قلعه  دژ

واقع در  شمال روستاي كوچ القار در 50 كيلومتري بيرجند
39

قلعه  دژ علي سركار  

واقع در شمال روستاي علي آباد سركار در 22 كيلومتري بيرجند
40

قلعه  مود

واقع در جنوب غربي مود در 36 كيلومتري جنوب شرقي بيرجند
41

قلعه كوه قلا

واقع در 6 كيلومتري مود در 44 كيلومتري بيرجند
42

قلعه  هريوند

واقع در جاده مود ـ هريوند در 54 كيلومتري بيرجند
43

قلعه خراشاد  

مجاور روستاي خراشاد در 22 كيلومتري بيرجند
44

قلعه كوچ نهارجان

واقع در 29 كيلومتري بيرجند
45

قلعه  رستم  

در 6 كيلومتري روستاي خوسف 46 كيلومتري بيرجند
46

قلعه  قلاء آرك

واقع در روستاي تفاب ـ آرك واقع در 48 كيلومتري بيرجند
47

قلعه  فورك  

واقع در روستاي فورگ در بخش درميان
48

قلعه  حسن صباح

واقع در كوه مؤمن آباد در روستاي اسدآباد
49

قلعه  گرسك

واقع در 1 كيلومتري شرق روستاي گرسك 50 كيلومتري طبس مسينا
50

قلعه  طبس مسينا  

واقع در شرق درميان
51

 قلعه قلاع پارتنگ 

مشرف بر دره پارتنگ
52

قلعه  ارفو  

واقع در شمال شرق ارفو
53

قلعه دختر بيوسك

واقع در 4 كيلومتري شمال روستاي بيوسك
54

قلعه كوه نوغاب  

واقع در جنوب شرقي نوغاب
55

قلعه  بيرجند  

كه در حال حاضر دامنه آن تا سطح خيابان جمهوري اسلامي درخت كاج كاشته شده و بر ابهت ديرين آن افزوده
56

قلعه  چهل دختر   

كه در رأس قلل شهرستانك قرار دارد
57

قلعه  چهل پسر 

كه در رأس قلل شهرستانك قرار دارد

كتاب بيرجند نگين كوير